Biography

ქეთევან ჯერვალიძე

ქეთევან ჯერვალიძე

დამოუკიდებელი მკვლევარი,

საქართველოს ბიზანტინოლოგთა ეროვნული კავშირის წევრი

ინტერვიუ-საჯარო ლექცია

 1. მოხსენება “კიდევ ერთხელ ანთროპონიმ წათეს შესახებ”, ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრი, თბილისი, 6/06/2017; https://sangu.edu.ge/index.php?page=362&news_id=2547&lang=geo
 2. მოხსენება, „ო, დელა, „აბა, დელი დელი დელა“, „ოდილა–ოვდილა“, „ორანინა–რანუნი“, ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი, თბილისი, 9/11/2016;
 3. ქეთევან ჯერვალიძე “…ზნეამაღლებით, ძლევისდიდებით…” (ინტერვიუ) ჟურნალი „ჩვენი მწერლობა“ N23(231), თბილისი, 2014;  https://ketevanjervalidze.wordpress.com/15/02/2015;

სამეცნიერო წერილები:

ენათმეცნიერებაონომასტიკური ძიებანი:

 1.  საზოგადო არსებით სახელ კვირტის ეტიმოლოგიისათვის, თანაავტორი ნ. პეტრიაშვილი, ჟურნალი “ქართველოლოგია” №4, 2016;
 2. ანთროპონიმ რაჟდენის ეტიმოლოგიისათვის, თანაავტორი ნ. პეტრიაშვილი, ჟურნალი “ქართველოლოგია” №3, 2016;
 3. პოეტონიმები პოემა „ბახტრიონში“, მათი როლი პოემის კომპოზიციასა და ავტორის მიერ იმანენტურ–სპონტანურის წვდომაში „რამეთუ ძალი ღმრთისაჲ სადაცა დაადგრეს, ყოველსავე აღასრულებს უფროჲს ბუნებისა და ცნობისა კაცობრივისა“ (გიორგი მერჩულე), (თეზისები), თანაავტორი ნ. პეტრიაშვილი, 2015;
 4. ონომასტიკური ძიებანი: ბაღვაში, ლიპარიტი… თანაავტორი ნ. პეტრიაშვილი, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ონომასტიკური კრებული – ახალციხე  2015;
 5. ქალაქ ანაკლიის ეტიმოლოგიისათვის, თანაავტორი ნ. პეტრიაშვილი, ჟურნალი „ქართველოლოგია“ №1,  2015;
 6. ქალაქი პანტეკაპიონი და „კაპის“ სემანტიკური ველი ძველ ენებში, თანაავტორი ნ. პეტრიაშვილი, ონომასტიკური კრებული – ახალციხე 2014;
 7. ქართული მისამღერები: „ო, დელა, „აბა, დელი დელი დელა“, „ოდილა–ოვდილა“, „ორანინა–რანუნი”, თანაავტორი: ნ. პეტრიაშვილი, ჟურნალი “ქართველოლოგია” №3, 2014;
 8. ოთხი ანთროპონიმის გააზრებისათვის ქართული ჰაგიოგრაფიის ლიტერატურულ ძეგლებში, თანაავტორი ნინოპეტრიაშვილი,  ონომასტიკური კრებული – ახალციხე 2013;
 9. ფუძე „პოხ“ და მისი სემანტიკური ველი ძველბერძნულსა და ქართველურ ენებში, ჟურნალი „ქართველოლოგია“ №6, 2012;
 10. “სამგზის ნეტარი” და “სამგზის საწყალობელი” იაკობ ხუცესის “შუშანიკის წამების მიხედვით”, ჟურნალი „ქართველოლოგია“ №3, 2012;

ძველი ქართული ლიტერატურა-ბიზანტინოლოგია

 1. რამდენიმე ბიბლიური პასაჟის განმარტებისათვის გიორგი მერჩულის
  „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში“: სიბრძნე, დუმილი, ყრმა, თანაავტორი ნინო პეტრიაშვილი, სამეცნიერო წერილების კრებული “ბიზანტინოლოგია საქართველოში 4”, (მზადდება გამოსაცემად).
 2. გაიოზ  რექტორის  მიერ  აღაპიტე კონსტანტინეპოლელის „მეფეთა ტომარის“ –Τθειοτάτκαεσεβεστάτβασιλεμν ουστινιανγαπητς ὁ ἐλάχιστος διάκονος  – თარგმანის  მნიშვნელობა ისტორიის კონტექსტში, თანაავტორი ნ. პეტრიაშვილი,  ჟურნალი “ქართველოლოგია” №4, 2017;
 3. მეფე როგორც პიროვნება და მეფე როგორც სიმბოლო გიორგი მერჩულის “გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების” მიხედვით, ჟურნალი “ქართველოლოგია” №5-6, 2016;
 4. “კოლონები, ანუ შენადგამები და მასში გამოყენებული რიტორიკული ფიგურები გიორგი მერჩულის “გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში”, სამეცნიერო წერილების კრებული “ბიზანტინოლოგია საქართველოში 3”, თბილისი, 2011;
 5. “ტერმინები “ღმერთშემოსილი” და “ქრისტეშემოსილი” გიორგი მერჩულის “გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში”, „ტაო-კლარჯეთი I“ საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2010;
 6. მამამთავარ აბრაამის სახისმეტყველებითი შინაარსი ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ლიტერატურულ ძეგლებში, კრებული “ბიზანტინოლოგია საქართველოში”, ორ ტომად, ტ. II, თბილისი, 2009;
 7. „ყურესა ამას ქუეყანისასა” (იოვანე საბანისძის “ჰაბო ტფილელის წამების” მიხედვით, პროფ. ნ. ვაჩნაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო წერილების კრებული “სამეცნიერო პარადიგმები”, თბილისი, 2008;
 8. ძველი და ახალი აღთქმის ღმერთის იგივეობის საკითხი ბასილი ზარზმელის “სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში, სამეცნიერო წერილების კრებული “ბიზანტინოლოგია საქართველოში”, თბილისი, 2007;
 9. კომენტარები ბასილი ზარზმელის თხზულებისა და მისი რუსული თარგმანისათვის, კრებული “ზარზმა”, თბილისი, 2007;

გრამატიკის პოეტიკა – გრამატიკაენისსულია, ლიტერატურასულისწვრთნა“

 1. გალაკტიონ ტაბიძე – რარიგ კარგია, სამშობლოვ,” ანუსიმბოლიზებულიქართლისცხოვრება“, თანაავტორი ნ. პეტრიაშვილი, ივ. ჯავახიშვილისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, თბ., 2017;
 2.  ვაჟა-ფშაველა “ქეიფი” (როგორ ვკითხულობთ კლასიკას) თანაავტორი ნინო პეტრიაშვილი “ჩვენი მწერლობა” №15 (171), 27/ 07/2012;
 3. ვალერიან გაფრინდაშვილი “სანტიმენტალური ტრიოლეტი“ ქეთევან ჯერვალიძე, ნინო პეტრიაშვილი „ჩვენი მწერლობა“ № 16(146), 2011;
 4. გიორგი ლეონიძე “ყივჩაღის პაემანი ” (როგორ ვკითხულობთ კლასიკას, ანუ გრამატიკის პოეტიკა), http://www.ketevanjervalidze.wordpress.com;
 5. აკაკი წერეთელი “ხატის წინ” (როგორ ვკითხულობთ კლასიკას, ანუ გრამატიკის პოეტიკა) ჟურნალი “ჩვენი მწერლობა” №13 (65), 2008, http://www.lib.ge;

 

ქართული ისტორიული ენციკლოპედიური ლექსიკონისთვის სტატიები (გამოცემა შეცერებულია:

 1. ათინაგორი;
 2. აპოლონ თიანელი;
 3. არისტობულე ალექსანდრიელი;
 4. აფრაატი;
 5. “დიდაქე”’
 6. დიონ ოქროპირი და ა. შ.,

სამეცნიერო კონფერენციები:

1.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „სერგი დანელია“:  ონომასტიკური  ძიებანი: საკუთარი სახელი  რაჟდენი და დღის  სახელწოდება შაბათი, საბატონ–შაფტანი“, თანაავტორი ნ. პეტრიაშვილი;მარტვილი,  27-28/10/2015;

2. სამეცნიერო კონფერენცია ვაჟა-ფშაველას გარდაცვალებიdan 100 და მთაწმინდაზე გადასვენების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი. პოეტონიმები ვაჟას პოემა „ბახტრიონში“ და მათი როლი პოემის კომპოზიციასა და იმანენტურ-სპონტანურის წვდომაში“, თანაავტორი ნ. პეტრიაშვილი,  ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი, თბილისი, 23/10/2015;

 

3. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში „ახალციხე 2015“, ეტიმოლოგიური არაბესკები,  თანაავტორი ნინო პეტრიაშვილი, ახალციხე 10–11/07/2015;

 

4. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში, „ახალციხე 2014“ –ქალაქი პანტიკაპეონი და „კაპის“ სემანტიკური ველი ძველ ენათა სივრცეში, თანავტორი ნინო პეტრიაშვილი, ახალციხე 12/07/2014;

 

5. VII  რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „სერგი დანელია 125“ , აკაკი წერეთლის ლექსი „განთიადი“ (გრამატიკის პოეეტიკა პოეზიაში), თანაავტორი ნ. პეტრიაშვილი, ქუთაისი 23/05/2014;

6. რესპუბლიკური კონფერენცია „სერგი მაკალათია 120“ „ნუმც ხარობს ქავის კარიო“, თანაავტორი ნ. პეტრიაშვილი, მარტვილი, 15/12/2013;

7. საერთაშორისო კონფერენცია “სერგი დანელია 125”, ერთი მონოლოგის აზრობრივ მხატვრული სივრცე, შექსპირი ანტონიუსი და კლეოლატრა, კლეოპატრას მონოლოგი, თანაავტორი: ნინო პეტრიაშვილი. 9-10/11/2013;

8. საერთაშორისო კონფერენცია “ბიზანტინოლოგია საქართველოში 4”, “რამდენიმე ბიბლიური პასაჟის განმარტებისათვის გიორგი მერჩულის “გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში”: სიბრძნე დუმილი, ყრმა” თანავტორი: ნინო პეტრიაშვილი, თბილისი-ბათუმი-კაპადოკია, 24-30/9/2013;

9. III საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ქართული ხელნაწერი”- გაიოზ რექტორი და მის მიერ თარგმნილი თხზულების – “მეფეთა ტომარი” – ხელნაწერები, I ნაწილი, თბილისი, 25-30/06/2013;

10. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „ონომასტიკა“- ოთხი ანთროპონიმის გააზრებისათვის ქართული ჰაგიოგრაფიის ლიტერატურულ ძეგლებში, თანაავტორი: ნინო პეტრიაშვილი, ახალციხე, 21/06/2013;

11. საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი II“, ხელნაწერთა ეროვნული ცრენტრი, ბათუმი, 5-8/09/2012;

12. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “დიდაჭარობა 2011”, “ფემინიზმი და ლინგვისტიკა” (სოციოლოგია),თანაავტორი ნინო პეტრიაშვილი, სხალთის ეპარქია, 30/06/2011;

13. საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი“ , ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, ტერმინები “ღმერთშემოსილი” და “ქრისტეშემოსილი” გიორგი მერჩულის “გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში”, თბილისი, 2010;

14. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 3“ “კოლონები, ანუ შენადგამები და მასში გამოყენებული რიტორიკული ფიგურები გიორგი მერჩულის “გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში”, თბილისი-ახალციხე, 25-27/09/2009;

15. პროფ. აკაკი ურუშაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, “პოხ” ძირი და მისი სემანტიკური ველი ძველბერძნულსა და ქართველურ ენებში”, თსუ, თბილისი, 27/10/2008;

16. ბიზანტინოლოგია საქართველოში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “მამამთავარ აბრაამის სახისმეტყველებითი შინაარსი ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ლიტერატურულ ძეგლებში”, ბათუმი, 26-28/10/2007;

17. აკად. სიმონ ყაუხჩიშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ბიზანტინოლოგია საქართველოში” (წარსული, აწმყო, მომავალი) ძველი და ახალი აღთქმის ღმერთის იგივეობის საკითხი ბასილი ზარზმელის “სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში”, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, თბილისი, 19-21/10/2006;

18. ივ. ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, “გადარჩენილი ჰოჰენშტაუფენები და მათი აწმყო”, თსუ, თბილისი, 23/04/2003;

სამეცნიერო თარგმანები რუსული ენიდან:

1. ს. ს. ავერინცევი,ფილოლოგია: მეცნიერებადაისტორიული მეხსიერება, ჟურნალი „ჩვენიმწერლობა“, №18 (226), 5/ 9/2014, თანამთარგმნელი ნ. პეტრიაშვილი; https://ketevanjervalidze.wordpress.com;

2.ს. ს. ავერინცევი,სულუფროციცაბოდმაღლდებიანსაფეხურები, ჟურნალი „ჩვენიმწერლობა“ №8 (216) 2014 თანამთარგმნელი ნ. პეტრიაშვილი; https://ketevanjervalidze.wordpress.com;

3. ლ. გუმილიოვი, ა. პანჩენკო დიალოგი კრებულიდან “რათა სანთელი არ ჩაქრეს” თამარ გამსახურდიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო წერილების კრებული “ მშვენიერება მოსილი სევდით”, თანამთარგმნელი მ. აფშილავა, თბილისი, 2007;

4. ლ. გუმილიოვი,ა. პანჩენკო „ნათელი რუსეთი“,დიალოგიკრებულიდან “რათასანთელიარჩაქრეს“, თანამთარგმნელი ნ. პეტრიაშვილი:https://ketevanjervalidze.wordpress.com;

5. ს. ს. ავერინცევი “ადრებიზანტიური ლიტერატურის პოეტიკა” სრულად, სამეცნიერო შტუდიებით. გამოქვეყნებულია შემდეგი თავები:

-.  “რითმის დაბადება ბერძნული დიალექტიკის სულიდან”, შოთა რუსათაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტის სამეცნიერო წერილების კრებული “ლიტერატურული ძიებანი”, თბილისი, 2006;

– “ნიშანი, დროშა, სასწაული”. პროფ. დავით გვრიტიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო წერილების კრებული –“ისტორია, არქეოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ეთნოლოგია”,თბილისი, 2005;

– “სიმდაბლე და ღირსება კაცისა” შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტისა და ქართველ მწერალთა სალიტერატურო-სამეცნიერო გაზეთი “კალმასობა”,№2,3,5,6, 2004;

– “თანხმობა და უთანხმოება”, სალიტერატურო ჩანართი “ჩვენი მწერლობა” გაზეთი “ახალი ეპოქა” №4 (30), 2001;

– “სამყარო როგორც გამოცანა, სამყარო როგორც გამოცნობა გამოცანისა”, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტისა და ქართველ მწერალთა სალიტერატურო გაზეთი “კალმასობა”, №7-8, 1999;

6. კირიონ საძაგლიშვილი. “ჰურიანი ძველ იბერიაში, საყოველთაო მოლოდინი მესიისა, განთესვილ ებრაელთა გავლენა ჩვენს წარმართ წინაპართა სარწმუნოებაზე და მათ მიერ უფლის კვართის ჩამოტანა მცხეთაში, ალმანახი “ძველი სახლი”, №1, 1994;

მხატვრული თარგმანები ძველი ბერძნულიდან შესავალი წერილებითა და კომენტარებით:

1. ქსენოფონი “ნადიმი”, ჟურნალი “ჩვენიმწერლობა” № 22(74), 2008; ძველი ბერძნული ლიტერატურის ანთოლოგია ტ. II, თბილისი, 2009; კრებული „სიმპოზიონი“, თბ., 2012; ქსენოფონი, თხზულებანი, ანტიკური მწერლობა, ტ. 16, თბ., 2013;https://ketevanjervalidze.wordpress.com/2011/04/14; core.ac.uk/download/pdf/15534363.pdf

2. ლუკიანე სამოსატელი

– “ნადიმი”, ჟურნალი “ჩვემი მწერლობა” №13 (39), 20007; http://www.lib.ge

– “ამბავი პერეგრინის აღსასრულისა” ჟურნალი “არილი” №7-8, 2005; http://www.lib.ge

– “ქებათა ქება სამშობლოს, გაზეთი “24 საათი” №123(672), 26/ 05/2004;

– “მკვდართა ბაასი” (II ნაწილი) გაზეთი “კალმასობა” №7-8, 2003;

– “მკვდართა ბაასი” (I ნაწილი) სალიტერატურო ჩანართი “ჩვენი მწერლობა” გაზეთისა “ახალი ეპოქა” № 5(83), 1-8, 2002;

მხატვრული თარგმანი:

რუსული ენიდან:

1. იოსიფ ბროდსკი, ლექსი “შობის ვარსკვლავი”, გაზეთი “კალმასობა”№9(74), 12, 2003. http://www.lib.ge;

2. ს. ხომიაკოვი, ლექსი “სინანულის კანონი” თარგმანი დიალოგისთვის “რათა სანთელი არ ჩაქრეს”,  კრებული “მშვენიერება მოსილი სევდით”, თბილისი, 2007;

იტალიური ენიდან (ბწკარედით):

3. პაოლო-ფრანჩესკო-ბარბაჩა ჰოჰენშტაუფენ-შვაბიელი, ლექსი “შობა გიორგობის დღეს”, გაზეთი “კალმასობა” №9(74), 2003;

რედაქტირება, შესავალი წერილები და კომენტარები:

1. ლუიჯი ალამანი, “ტულუზის გრაფი ასული ბიანკა”- აღორძინების ეპოქის იტალიური ნოველა”, იტალიურიდან თარგმნა ლალი ბურდლმა-ბარბაჩამ, ჟურნალი “არილი” №3-4, 2004;

2. ნიკოლო მაკიაველი, “ზღაპარი არქიეშმაკ ბელთაგორისა”, აღორძინების ეპოქის იტალიური ნოველა”, იტალიურიდან თარგმნა ლალი ბურდულმა-ბარბაჩამ, გაზეთი “კალმასობა” №6(71), 2003;

3. ანა სულხანიშვილის პოეზია:www.lib.ge

* ჟურნალი “არილი” №6 (213), 2005;

* გაზეთი “კალმასობა” №10 (92), 2005;

* სალიტერატურო ჩანართი “ჩვენი მწერლობა” გაზეთი “ახალი ეპოქა” №21 (47), 25/05-1/06, 2001;

* გორის სალიტერატურო ჟურნალი “კლდეკარი” №2 (19), 2000;

4. სამეცნიერო სტატია ივანე ჯავახიშვილი – “ზნეობრივი მოძღვრების ისტორია საქართველოში. ქველმოქმედება და საქველმოქმედო დაწესებულებანი”, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა პროფ. ნ. ვაჩნაძემ, სამეცნიერო სტატიების კრებული “შოთა მესხია”, თბილისი, 2006.

ლიტერატურულ-პუბლიცისტური ესეები:

 1.  მინდა გიამბოთ, ანუ „არ შეიძლება, მოკვდეს ლამაზი არსი ჩვენის კაცობისა!“ ლიტერატურულ-პუბლიცისტური ესეები, გაზეთი „განმათავისუფლებელი“ № 49, 2016;
 2. ჯუმბერ ჭუმბურიძე – აღსავლის კარის მეკარიბჭე, ანუ ადამიანი, რომელსაც ცხოვრებაში სულ ორად ორჯერ შემახვედრა ღმერთმა https://ketevanjervalidze.wordpress.com/2017/04/17;
 3. „მეათერთმეტე მოქმედი ვენახისა“ ანუ „კარგ ყმად ვინა ვსთქვათ, ვაჟებო, ნათქვამი არა გვცხვენოდეს?“ გაზეთი „განმათავისუფლებელი“, დეკემბერი №51, 2016; https://ketevanjervalidze.wordpress.com/2017/02/11;
 4. მინდა გიამბოთ, გრამატიკის პოეტიკა, ანუ გრამატიკა ენის სულია, ლიტერატურა სულის წვრთნა. https://ketevanjervalidze.wordpress.com, 09/15/2013;
 5. პედაგოგი, https://ketevanjervalidze.wordpress.com, 02/06/2013
 6. მინდა გიამბოთ, ანუ სულიერი საზრდო ავერინცევისგან, ჟურნალი „ჩვენი მწერლობა“ №25 (181), 2012;
 7. დედა ანა, ჩვენი ეკლესიის დიდი ქომაგი, 24.06.2011 https://ketevanjervalidze.wordpress.com;
 8. ანა სულხანიშვილის პოეზიის მიმოხილვა: lib.ge; http://www.ketevanjervalidze.wordpress.com; Literatura.mcvane.ge ;
 9. “მსურს გიამბოთ, ანუ რომელნი-ესე ვართ ყურესა ამას ქუეყანისასა”, გაზეთი “24 საათი” №18 (2156), 2009; http://www.lib.ge;
 10. “მინდა გიამბოთ, ანუ ჩემი და გალაქტიონის ერთი პოლიტიკური წინასწარმეტყველებისა გამო”, დოც. თამარ გამსახურდიასადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული “მშვენიერება, მოსილი სევდით”, თბილისი, 2007; http://www.lib.ge;
 11. “მისალოცი სიტყვა ოთარ კობერიძისადმი”, გაზეთი “24 საათი” № 280 (1140), 2005; http://www.lib.ge;
 12. ”ქრისტეს სახელით მავალი”, გაზეთი “კალმასობა” №1(75), 2004;
 13. “გადარჩენილი ჰოჰენშტაუფენების დაბრუნება”, გაზეთი “24 საათი” № 25 (238), 2003;
 14. “ისე დაგვდევდნენ, როგორც პირველ ქრისტიანებს ძველ რომში”, გაზეთი “იბერია-სპექტრი” 11-17.02.1993.

სასკოლო-სამეცნიერო ხელმძღვანელობა

51-52-ე რესპუბლიკური სასწავლო-სამეცნიერო შემოქმედებით კონფერენციები, 1996-1998.

• საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სიგელები: ლიტერატურა (2); ფსიქოლოგია (1).

• განათლების სამინისტროს პირველი ხარისხის დიპლომები: რელიგიის ისტორია (1); ქართული ენა (1).

 

Advertisements

6 Responses to Biography

 1. taniashvili says:

  მიყვარხართ ძალიან , ძალიან, თქვენ ყველაზე კარგი ადამიანი და შემოქმედი ბრძანდებით.

 2. ციური ჩიტაძე says:

  ქალბატონო ქეთევან, თქვენ დიდებული ქართველი ქალბატონი, შემოქმედი და მეცნიერი ბრძანდებით. წარმატებებს და კვლავ წინსვლას გისურვებთ.

 3. Zeinab Saria says:

  დიდებულია. კვლავაც უთვალავი წარმატება!..

 4. teimuraz petriashvili says:

  თითქმის წარმოუდგენელია ერთი პიროვნების მიერ ასეთი შემოქმედება! რომ იტყვიან ეს ერთი და სხვა მრავალი! უნდა ვიამაყოთ პეტრიაშვილებმა!

 5. ქალბატონო ქეთევან.
  გილოცავთ ქალთა დღესასწაულს.
  თქვენ, როგორც დიდი შემომქმედი, დღეს აღმოგაჩინეთ.
  კეთილი სურვილებით.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s